Hit- és erkölcstan / Erkölcstan oktatás

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN:

 A vallás megnevezése

 A hitoktató neve

 Elérhetősége

 Magyarországi Evangélikus Egyház

 Joanovicsné Kuslits Hedvig

 217-046

 Magyar Katolikus Egyház

 (Mosoni Nepomuki Szent János Plébánia)

 Dr. Makk Zoltán

 Both Zoltán atya

 Horváth Gáborné

 Weiszné Sáling Éva

 218-019

 Magyarországi Református Egyház

 Dr. Nagy Istvánné

 211-046

 

ERKÖLCSTAN:

 ÉVFOLYAM MEGNEVEZÉSE

 a PEDAGÓGUS NEVE

 Elérhetősége

 1-4. évfolyam

 osztályfőnök

 fogadóóra

 5-8. évfolyam

 Blahovits Márta

 Kulcsárné Böröcz Andrea

 fogadóóra

 

NÉMET NYELVŰ RÓMAI KATOLIKUS SZENTMISE:

- Minden hónap második szerdáján 18 órakor a mosoni Nepomuki Szent János templomban

- magyar nyelvű prédikációval  

 Hónap neve

 Résztvevő osztályok

 Szervező pedagógus neve

 

   

 október

 

 

 november

 

 

 december

 

 

 január

 

 

 február

 

 

 március

 

 

 április

 

 

 május

 

 

 

Hit Gyülekezete, Győr

A hitoktatáshoz kapcsolódó adatok:

Hitoktatói megbízott telefonszáma: 06-30-206-44-60

E-mail: hitoktatas.hgy.gyor@gmail.com

Web-site: gyor@hit.hu

www.hiteserkolcstan.hu

 

A hitoktatás rövid ismertetése:

A Hit Gyülekezete ma Magyarországon a negyedik legnagyobb egyház, hitoktatásával több, mint ötszáz helyen van jelen országszerte.

A hitoktatás rövid jellemzése:

·         a tananyag a legfontosabb bibliai történetek megismertetése

·         erkölcsi tanulságainak megfogalmazása

·         a gyermek életkorának megfelelően

·         érdekes és színes tankönyvek segítségével.

 

Az egyház hitéleti tevékenységébe való bekapcsolódás nem feltétele a hitoktatásnak sem a szülő, sem a gyermek részéről.

További kérdésekkel kapcsolatosan szívesen állunk rendelkezésre a fenti telefonszámon, illetve e-mailben.

 

Nagyboldogasszonyban jártak a Móra-iskolások

2014. szeptember 18. (csütörtök) 9:00

Kategória: Iskolák

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén az ausztriai Boldogasszonyban (Frauenkirchen) járt a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola német nemzetiségi tanulóinak egy csoportja a 7. osztályos etika tantárgy keretén belül. Kapui Jenő mosoni plébános atya biztatása és a földrajzi közelség miatt mindenképpen részt szerettünk volna venni ezen ünnepen. Szent II. János Pál pápa írja egy helyen: „A különböző népek és nemzetek közül azok, amelyek a Földön nemzedékeken át hittel fogadják Krisztusnak, a megtestesült Igének, az Üdvözítőnek titkát, nemcsak hogy tisztelettel fordulnak Máriához, és bizalommal járulnak hozzá mint anyához, hanem az ő hitéből erőt is merítenek saját hitükhöz. És pontosan ez az élő részesedés Mária hitében teszi őt jelenvalóvá az egyháznak, mint Isten új népének zarándokútján, az egész földkerekségen.” (Redemptoris mater, 27.)

A tanév első napjaiban készültünk fel az autóbuszos zarándokútra. Német nemzetiségi népismereti tanulmányaikból már jól tudják a gyerekek, hogy sok évszázadon keresztül a Moson vármegyei Boldogasszony volt az utolsó állomása a hajdúknak és a lábon vezetett szürke marháknak magyar földön. A település templomában kérték Szűz Mária áldását és védelmét az idegen földre lépés előtt, s azt, hogy a betegség és a rosszakarat elkerülje őket. Itt legelhetett utoljára a magyar gulya Heideboden (Mosoni-síkság) dús legelőin, mielőtt átúszta a Fertő tavat, és elindult a császárváros és Nyugat-Európa felé.

Kellő előzetes információval és ismerettel felvértezve keltünk útra szeptember 8-án, hogy a hit és az őseinktől ránk hagyott tudás szerint éljük meg Mária születésnapját. A szentmisén hittanos és nem hittanos tanulók egyaránt részt vettek. A három országból érkező, négy nyelvű zarándokok rövid idő alatt megtöltötték a mennyezeti freskókban különösen gazdag barokk stílusú bazilikát. A horvát, német és szlovák nyelvű hívők között legtöbben mi, magyarok voltunk, hiszen az egy autóbusznyi Móra-iskolás mellett Lipótról, Kapuvár és Sopron környékéről is sokan érkeztek autóbusszal vagy gyalog.

A szentmisét dr. Ägidius Zsifkovics kismartoni megyéspüspök celebrálta, dr. Pápai Lajos püspök atyát pedig Németh László általános püspöki helynök képviselte. Örömmel láttuk a miséző papság soraiban lelkipásztorainkat, Kapui Jenő plébános atyát és káplánját, Mogyorósi Márk atyát, aki iskolánk hitoktatója. A négy nyelvű mise liturgiájában időnként latin nyelvű miseszöveget is hallottunk. Senki ne gondolja, hogy a soknyelvűség bármiféle nyelvi zűrzavart okozott volna! Ellenkezőleg, mindenki mindig értette miről van szó, bármely nyelven is hangzott el. Így élhettük meg azt az egykori csodát, mely Péter apostol pünkösdi beszéde alkalmával történt: „Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek.” (ApCsel 2,6)
Zsifkovics püspök atya prédikációjában az Istenanya nagyságát említve hangsúlyozta, hogy Szűz Mária kivételes ajándékokat kapott Istentől: a szeplőtelen fogantatást, az istenanyaságot, a szűzi anyaságot, a bűntelen életet és a mennybevételt. Ő az Egyház anyja. Ami Szűz Mária közbenjárását illeti, emlékeztetett arra az alapvető katolikus dogmára, hogy a boldogságos Szűz értünk Istennél közbenjár, és ebben a minőségében mérhetetlenül felülmúlja az összes szenteket. Fontos tudnunk, hogy az Ő közbenjárása teljesen általános, vagyis minden egyes kegyelemre kivétel nélkül kiterjed. Püspök atya prédikációjában azt is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos napjainkban az anyai szerepről beszélni, hiszen az édesanya az, akihez örömében-bánatában mindig bizalommal fordulhat a gyermek. Bátran állíthatjuk, hogy a szülők, különösen az édesanyák többsége továbbra is a lehető legtöbbet teszik gyermekeikért. Tévútra vezetheti a szülőket az, hogy napjainkban szinte minden megvásárolható. Gyakran ez az oka annak, hogy amit természetes módon is meg tudnának adni gyermeküknek, azt megvásárolják vagy egyszerűen vitaminok formájában pótolják. De soha ne feledjük, hogy a testen kívül a lelkünknek, szellemiségünknek is folyamatos táplálásra van szüksége! Az anyák felelőssége az is, hogy soha ne feledkezzenek meg gyermekük vallásos neveléséről. A „G”-vitamint (G = Gott) természetesen nem lehet gyógyszer formájában adagolni. Csak a vallásos családban felnövekvő gyermekek tudják az anyatejjel együtt magukba szívni a hitet, a reményt és a szeretetet. Mária anyasága arra biztat bennünket, hogy gyermeki bizalommal forduljunk hozzá. Ő mindig kész arra, hogy anyai szeretettel meghallgassa kéréseinket, és közbenjárásával segítsen rajtunk. Ezért köszöntjük a litániában a szomorúak vigasztalójaként, a betegek gyógyítójaként és a bűnösök menedékeként, hogy bánatunkban vigaszt, a betegségben enyhülést, a bűn szolgaságából pedig szabadulást kérjünk tőle.

A szentmise után a hetedikesekkel megtekintettük a bazilika melletti kálváriát is. Hazafelé boldogan meséltek tanulóink miseélményeikről, mindenki számára volt egy-egy emlékezetes pillanat. Fontosnak tartom, hogy német nemzetiségi tanulóink megtapasztalhatták azt a határ mentére jellemző többnyelvűséget, amely körül vesz bennünket, átérezhették azt is, hogy a hit ereje hogyan köti össze a különböző nyelveken beszélő népeket. A legfontosabb nevelési eredménye ennek a napnak kétségkívül az volt, hogy a Móra iskolások olyan lelki élménnyel, többlettel tértek haza, amely lényegesen befolyásolhatja további elköteleződésüket vallásunk iránt. Ehhez kérjük Szűz Mária közbenjárását: Fényeskedjék és világítson nekünk mindannyiunk édesanyja, Magyarország örökös koronázott Királynéja, Mária, Jézusunk szülőanyja!

dr. Makk Zoltán igazgató


(forrás: http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/2603/nagyboldogasszonyban-jartak-a-mora-iskolasok)

 

Iskolaszentelés Mosonmagyaróváron

Január 6-án, vízkereszt ünnepén izgatottan gyülekeztek a mosonmagyaróvári német nemzetiségi Móra Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos diákjai az intézmény aulájában, ahol az iskola igazgatója és hitoktatója és egy rövid zenés-irodalmi összeállítás fogadta őket.

 
Az igazgató a Vízkereszt történetiségéről mesélt, az ahhoz kapcsolódó magyar és német nemzetiségi hagyományokból említett néhányat a gyerekeknek. A keleti egyház e napon Krisztus születését ünnepelte, nyugaton a napkeleti bölcsekről, vagyis a három királyokról, Jézus megkereszteléséről és első csodatételéről való megemlékezés került előtérbe. A római egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet és tömjént szenteltek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelésének szertartásából ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A templomban megszentelt vízből, amelynek a nép különös hatást tulajdonított, minden család vitt haza. A víz és a tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, amelyre már Mátyás idejéből van emlékünk. A plébános ezen a napon kezdte meg hívei látogatását, beszentelte a házat, számba vette a házbelieket, beszedte a lélekpénzt. A német nemzetiségi családok a sót, fokhagymát és a kenyeret is megszenteltették. A megszentelt fokhagymát félretették betegségek idejére, a sót a konyhában használták fel, de az állatok eleségébe is belekeverték.

Az Úr megjelenésének ünnepe alkalmából szervezett alsó tagozatos programon Mogyorósi Márk atya mosoni káplán, az iskola hitoktatója mesélt a gyerekeknek a szenteltvíz jelentéséről, elmagyarázta a tanulóknak a házszentelés módját. Ezt követően 360 alsós tanuló jelenlétében az iskola bejáratánál bemutatta a házszentelés liturgiáját. Megszentelte az iskola bejáratát, és azt a hagyományoknak megfelelően Christus Mansionem Benedicat felirattal látta el.

A szentleckét követő egyetemes könyörgésben Isten oltalmába ajánlottuk iskolánk tanulóit, nevelőit és dolgozóit. Azt kértük, hogy a Móra-iskola minden tanulója, nevelője és dolgozója az Istentől tanult szeretet megvalósítója legyen, munkájuk és tanulásuk által a világban mindenütt Isten szeretetéről tegyenek tanúságot.

Köszönjük Mogyorósi Márk mosoni káplán vízkereszti iskolaszentelését, mely által iskolánk hívő gyermek- és felnőtt közössége kétségkívül tovább erősödött. Abban is bizonyosak lehetünk, hogy a még nem hívő gyermekeket is megérintette Márk atya lelkes beszéde, a gyermekekhez szóló kedves szavak mélyén rejlő tanítása, hitébresztése. Hálásak is vagyunk érte!

Dr. Makk Zoltán igazgató

(forrás: http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/2900/iskolaszenteles-mosonmagyarovaron)

 

 

Műveltségi vetélkedőt szerveztek Szent László király jubileumi évében Mosonmagyaróváron

A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából műveltségi vetélkedőt hirdetett a magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Plébánia, valamint a mosoni Nepomuki Szent János Plébániához tartozó általános iskolák felső tagozatos hittanos tanulói számára. A lovagi torna hagyományához hasonlóan a résztvevők hétpróbát teljesítettek háromfős csapatokban. Az első hat feladatot a versenyzők 2017. március 1. és május 15. között oldották meg az interneten keresztül. A műveltségi vetélkedő döntőjére 2017. május 31-én került sor a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskolában. A döntőbe 48 hittanos tanuló jutott tovább az előzetes feladatok megoldásai alapján.

 

(forrás: http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/4825/muveltsegi-vetelkedot-szerveztek-szent-laszlo-kiraly-jubileumi-eveben-mosonmagyarovaron)

 

 

Mosonmagyaróvári fiatalok zarándokoltak Erdélybe

2017. július 15. (szombat) 8:00

A Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola ötvenegy hetedik osztályos tanulója az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul program keretében Erdélybe látogatott június 1. és 6. között Makk Zoltán igazgató vezetésével. A mosonmagyaróvári általános iskola igazgatója elmondta, hogy a zarándoklatot előkészítő foglalkozásokon a diákok felidézték az Erdély történetével kapcsolatos ismereteiket, beszélgettek az ott élő magyarság jelenlegi helyzetéről. A hatnapos program pünkösd idejére esett, ezért a felkészítés során kiemelt szerepet kapott az ünnep értelmezése, valamint a 450 éves hagyományra visszatekintő csíksomlyói búcsú története.

A magyar határt átlépve a csoport elsőként a nagyváradi Nagyboldogasszony-székesegyházat tekintette meg. Kolozsvárt Szilágyi Szilamér, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség gyakorló teológusa vezetésével ismerték meg a mosonmagyaróvári diákok. A Tordai-hasadékban tett gyalogtúra során megemlékeztek Szent László királyról.

Június 2-án, a csíksomlyói búcsú előestéjén a mosonmagyaróvári csoport tagjait a csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Iskolában látták vendégül. Makk Zoltán beszámolt arról, hogy a mosonmagyaróvári diákokkal június 3-án a csíkmadarasi gyalogos zarándokokhoz csatlakoztak, akikkel együtt indultak a szomszédos Csíkszeredába: „A városhoz közeledő keresztaljak sokasága már sejtette, hogy különleges esemény részesei lehetünk. A településünket jelző névtáblát követve értünk fel a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz, ahol leírhatatlan látvány fogadott bennünket. A zarándoksokaság hitbeli ereje azonnal bevont bennünket is az ünneplő közösségbe. Bár otthonunktól távol voltunk, mégsem volt honvágyunk, sőt még inkább otthon érezhettük magunkat!” Makk Zoltán arra is kitért, hogy a mosonmagyaróvári zarándokokra milyen hatással volt a búcsúi szentmise, amelynek keretében szentbeszédet mondott Veres András győri megyéspüspök: „Püspök úr szavait hallgatva már nemcsak éreztük, hanem meg is értettük, hogy a közös ima ereje milyen erővel tudja szolgálni belső békénket, s ha segítjük egymást, minden jó cél és nemes szándék életünk fejlődését és gazdagodását szolgálja. Nagyon örvendeztek hittanos tanulóink, amikor az oltárnál megpillantották egykori hitoktatójukat, Mogyorósi Márk püspöki titkár atyát, aki három tanéven keresztül segítette lelki fejlődésüket.”

A mosonmagyaróvári fiatalokból álló zarándokcsoport pünkösdöt, a Szentlélek eljövetelének ünnepét Székelykeresztúron töltötte. A csoport tagjai a székelyderzsi erődtemplomban is látogatást tettek. A hazafelé vezető úton megálltak Segesváron, ahol Boldog Apor Vilmos vértanú püspökre emlékeztek szülőházánál, születésének 125., boldoggá avatásának 20. évfordulója alkalmából. Ezt követően koszorút helyeztek el a Fehéregyháza határában található Petőfi-emlékhelynél, valamint Aradon az 1848-49-es szabadságharc leverése után kivégzett  honvédtisztek emlékművénél.

„Hitben, lélekben és magyarságunkban megerősödve tértünk haza. Tanítványaink egy projektnap keretén belül számoltak be társaiknak az ott megélt érzéseikről, emlékeikről” – zárta összefoglalóját Makk Zoltán, a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója.

Győri Egyházmegye Sajtóirodája
Fotó: Makk Zoltán/Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola

(forrás: http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/4862/mosonmagyarovari-fiatalok-zarandokoltak-erdelybe)


Nagyításért kattintson a képre!

 

 

 

 

 

© 2014 Powered by WebSiter